Let op, in de mobiele weergave zijn de tabellen niet zichtbaar. Gebruik een desktop voor de volledige weergave.
navigation icon Terug naar overzicht

Het auditcomité van de Vlaamse administratie

7.1 Samenstelling van het auditcomité van de Vlaamse administratie

De samenstelling van het auditcomité van de Vlaamse administratie onderging in de loop van januari 2015 een wijziging wat betreft het voorzitterschap en het aantreden van een nieuwe onafhankelijk deskundige.

Op 14 januari 2015 verstreek de eerste vijfjarige periode van het mandaat als onafhankelijk deskundige van Martine Verluyten, die sinds 23 februari 2011 ook voorzitter van het auditcomité was.

Martine Verluyten deelde mee dat zij, ingevolge problemen inzake haar tijdsbesteding, genoodzaakt was af te zien van een hernieuwing van haar mandaat als onafhankelijk deskundige.

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 werd, op voordracht van het auditcomité, Luc Discry, onafhankelijk deskundige in het auditcomité sinds 23 februari 2011, aangeduid als nieuwe voorzitter van het auditcomité van de Vlaamse administratie, met ingang van 15 januari 2015.

Eveneens bij beslissing van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 werd, op voordracht van het auditcomité,  Diane Breesch aangeduid als onafhankelijk deskundige in het auditcomité, ter vervanging van Martine Verluyten, met ingang van 15 januari 2015.

Op 14 januari 2015 verstreek ook de eerste vijfjarige periode van het mandaat als onafhankelijk deskundige van Jean-Pierre Bostoen.

Bij beslissing van de Vlaamse Regering van 30 januari 2015 werd het mandaat van Jean-Pierre Bostoen als onafhankelijk deskundige hernieuwd voor een tweede periode van vijf jaar, ingaand op 15 januari 2015.

Wat betreft de vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering, onderging de samenstelling van het auditcomité in de loop van 2015 geen wijzigingen.

Naast de leden van het auditcomité nemen ook de secretaris en de personen die het management van het agentschap Audit Vlaanderen vormen deel aan de vergaderingen (met uitzondering van de agendapunten die het auditcomité wenst te behandelen zonder de aanwezigheid van de leden van het management).  

Overzicht van de samenstelling van het auditcomité van de Vlaamse administratie in 2015

Leden van het auditcomité
Voorzitter Luc Discry, onafhankelijk deskundige (vanaf 15 januari 2015)
Martine Verluyten, onafhankelijk deskundige (tot 14 januari 2015)
Onafhankelijke leden-deskundigen Jean-Pierre Bostoen, onafhankelijk deskundige
Saskia Van Uffelen, onafhankelijk deskundige
Diane Breesch, onafhankelijk deskundige (vanaf 15 januari 2015)
Vertegenwoordigers van de Vlaamse Regering Miet Vandersteegen, raadgever van minister-president Geert Bourgeois
Johan Hanssens, adjunct-kabinetschef van viceministerpresident Annemie Turtelboom (tot 30 november 2015)/ secretaris-generaal van het departement Economie, Wetenschap en Innovatie (vanaf 1 december 2015)
Martin Ruebens, secretaris-generaal van het departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid (tot 31 maart 2015)/secretaris-generaal van het departement Kanselarij en Bestuur (vanaf 1 april 2015)
Nemen eveneens deel aan de vergaderingen
Management van het agentschap Audit Vlaanderen Eddy Guilliams, administrateur-generaal
Wim De Naeyer, manager-auditor
Jo Fransen, manager-auditor
Steven Van Roosbroek, manager-auditor
Gunter Schryvers, manager-auditor
Secretaris van het auditcomité Guido Collin, adviseur, departement Kanselarij en Bestuur
kompas arrow up

7.2 Vergoedingen van de leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie

Artikel 12, derde lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten, bepaalt dat het jaarverslag de vergoedingen vermeldt die per lid van het auditcomité uitbetaald zijn.

In de onderstaande tabel zijn de vergoedingen weergegeven die aan de leden van het auditcomité van de Vlaamse administratie werden betaald, ingevolge hun deelname aan de vergaderingen in 2015.

Naam Vergoeding[1] (in euro)
Luc Discry (voorzitter) 9.388,62 euro
Jean-Pierre Bostoen 6.375,24 euro
Diane Breesch 5.312,70 euro
Saskia Van Uffelen 4.250,16 euro
Miet Vandersteegen 6.375,24 euro
Johan Hanssens 6.375,24 euro
Martin Ruebens 6.375,24 euro

[1] Bedrag van de uitbetaalde vergoeding, na afhouding van de bedrijfsvoorheffing. De vermelde bedragen betreffen ook de vergoedingen voor de vergadering van 8 december 2015, die betaald werden in januari 2016.

kompas arrow up

7.3 De vergaderingen van het auditcomité van de Vlaamse administratie

7.3.1. Vergaderdata

Het auditcomité van de Vlaamse administratie vergaderde 6 maal in 2015, op de hierna vermelde data:

 • 13 februari 2015;
 • 22 april 2015;
 • 16 juni 2015;
 • 14 september 2015 (overlegvergadering van het auditcomité met de voorzitters van de auditcomités van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en de VRT);
 • 6 oktober 2015;
 • 8 december 2015.

Op 11 februari 2015 vond, voor de vierde maal, de (jaarlijkse) overlegvergadering met de kernministers van de Vlaamse Regering plaats.

Op deze overlegvergadering was voor het eerst, naast het auditcomité van de Vlaamse administratie, ook het auditcomité van de lokale besturen vertegenwoordigd.

7.3.2. Mededeling van de notulen van de vergaderingen aan de Vlaamse Regering

Artikel 20, tweede lid, van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot oprichting van het intern verzelfstandigd agentschap Audit Vlaanderen en tot wijziging van diverse besluiten, bepaalt dat de notulen van de vergaderingen van de auditcomités worden toegezonden aan de Vlaamse Regering.

Om uitvoering te geven aan deze bepaling bezorgt de voorzitter van het auditcomité de goedgekeurde notulen van iedere vergadering aan de minister-president van de Vlaamse Regering, die deze vervolgens als mededeling aan de Vlaamse Regering voorlegt.

De notulen van de vergaderingen van het auditcomité van de Vlaamse administratie in 2015 werden als mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd als volgt:- 

- notulen van het auditcomité van 13 februari 2015: vergadering van de Vlaamse Regering van 3 april 2015 (mededeling 1);

- notulen van het auditcomité van 22 april 2015: vergadering van de Vlaamse Regering van 12 juni 2015 (mededeling 3);

- notulen van het auditcomité van 16 juni 2015: vergadering van de Vlaamse Regering van 4 september 2015 (mededeling 10);

- notulen van de overlegvergadering van 14 september 2015 van het auditcomité met de voorzitters van de auditcomités van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en de VRT: vergadering van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 (mededeling 2);

- notulen van het auditcomité van 6 oktober 2015: vergadering van de Vlaamse Regering van 4 december 2015 (mededeling 1);

- notulen van het auditcomité van 8 december 2015: vergadering van de Vlaamse Regering van 19 februari 2016 (mededeling 7).

7.3.3. Overzicht van de behandelde aangelegenheden door het auditcomité van de Vlaamse administratie

Gemiddeld werden per vergadering een 18-tal agendapunten behandeld.

De behandelde aangelegenheden kunnen gegroepeerd worden in een aantal rubrieken, volgens onderstaande indeling:

 • interne en externe werking van het auditcomité;
 • uitbouw en interne organisatie/werking van het agentschap Audit Vlaanderen;
 • aansturing, opvolging en feedback ten aanzien van het agentschap Audit Vlaanderen, met inbegrip van auditaanpak en -rapporten;
 • audituniversum, controleomgeving, beleidsaangelegenheden, -adviezen en reflecties.

Hierna volgt een (niet-exhaustief) overzicht van de behandelde agendapunten/aangelegenheden, ingedeeld volgens de voormelde rubrieken.

Interne en externe werking van het auditcomité van de Vlaamse administratie

 • Een belangrijke aangelegenheid onder deze rubriek betreft de voorbereiding en goedkeuring van het jaarverslag van het auditcomité en het auditagentschap. 

Door de uitbreiding van het werkterrein met de lokale besturen, de daarmee samengaande omvorming van het (voormalig) agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) tot het agentschap Audit Vlaanderen en het operationeel worden van het auditcomité van de lokale besturen, handelde het jaarverslag over 2014 voor de eerste maal over het agentschap Audit Vlaanderen en de beide auditcomités, en had dit jaarverslag zowel de audit van de Vlaamse administratie als de audit van de lokale besturen als voorwerp.

De voorbereiding van het gezamenlijk jaarverslag over 2014 van het agentschap Audit Vlaanderen en de beide auditcomités (structuur, principes, inhoudstafel) kwam aan bod op de vergadering van het auditcomité van de Vlaamse administratie van 13 februari 2015.

De ontwerptekst van het jaarverslag over 2014 werd behandeld en goedgekeurd, mits doorvoering van een aantal aanpassingen, op de vergadering van het auditcomité van de Vlaamse administratie van 22 april 2015, en vervolgens via een schriftelijke procedure die werd afgesloten op 7 mei 2015 ook goedgekeurd, mits doorvoering van een aantal aanpassingen, door het auditcomité van de lokale besturen.

In de loop van mei 2015 werd het jaarverslag over 2014 ook inzake vormgeving en lay-out gefinaliseerd.

Het jaarverslag over 2014 is, zoals ook alle vorige jaarverslagen, terug te vinden op de website van het auditagentschap (www.auditvlaanderen.be).

Het jaarverslag over 2014 werd formeel als mededeling aan de Vlaamse Regering voorgelegd op de vergadering van 3 juli 2015 (mededeling 1).

Aansluitend op de mededeling aan de Vlaamse Regering, werd op 3 juli 2015 nog een communicatie over het jaarverslag gericht aan de personeelsleden van de Vlaamse administratie onder de vorm van een “snelinfo”, met verwijzing en link naar het jaarverslag op de website van Audit Vlaanderen.

- Gelet op het verstrijken van de eerste vijfjarige periode van het mandaat van Martine Verluyten als onafhankelijk deskundige op 14 januari 2015, en haar beslissing om af te zien van een hernieuwing van dit mandaat, diende een nieuwe onafhankelijk deskundige en een nieuwe voorzitter voor het auditcomité te worden aangeduid, ter vervanging van Martine Verluyten.

De Vlaamse Regering besliste op 30 januari 2015, op voordracht van het auditcomité, om Diane Breesch aan te duiden als onafhankelijk deskundige en Luc Discry als nieuwe voorzitter, met ingang van 15 januari 2015. De Vlaamse Regering besliste op 30 januari 2015 ook om het mandaat van Jean-Pierre Bostoen als onafhankelijk deskundige voor een periode van vijf jaar te hernieuwen, met ingang van 15 januari 2015.

- Op 11 februari 2015 vond, voor de vierde maal, de (jaarlijkse) overlegvergadering met de kernministers van de Vlaamse Regering plaats.

Op deze overlegvergadering was voor het eerst, naast het auditcomité van de Vlaamse administratie, ook het auditcomité van de lokale besturen vertegenwoordigd. 

De voorbereidende werkzaamheden in het vooruitzicht van deze vergadering werden gefinaliseerd tijdens een daartoe specifiek georganiseerde bijeenkomst van de aangeduide vertegenwoordigers van de beide auditcomités en het management van Audit Vlaanderen op 21 januari 2015. 

Op de overlegvergadering van 11 februari 2015 waren van regeringszijde minister-president Geert Bourgeois en de viceministers-presidenten Hilde Crevits, Annemie Turtelboom en Liesbeth Homans aanwezig. Kabinetschef Mark Andries van de minister-president, tevens secretaris van de Vlaamse Regering, was eveneens aanwezig.

De delegatie van de beide auditcomités was samengesteld uit Luc Discry, Jean-Pierre Bostoen en Ingrid Loos. Ook Eddy Guilliams, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen, nam deel aan de vergadering.

Op de vergadering van het auditcomité van 15 februari 2015 werd door Luc Discry en Jean-Pierre Bostoen toelichting verstrekt over de overlegvergadering en de behandelde aangelegenheden.

- Op de vergadering van 16 juni 2015 nam het auditcomité kennis van een nota van 26 mei 2015 van Willem Debeuckelaere, voorzitter van de Vlaamse Toezichtcommissie voor het elektronische bestuurlijke gegevensverkeer, met vragen en suggesties betreffende de thema-audit informatiebeveiliging.

Daarbij werd afgesproken dat voorzitter Luc Discry en Jean-Pierre Bostoen de heer Debeuckelaere zouden uitnodigen voor een mondeling onderhoud, om een antwoord te verstrekken op de geformuleerde vragen en suggesties.

Dat onderhoud vond plaats op 15 september 2015.

Op de vergadering van 6 oktober 2015 nam het auditcomité kennis van een e-mailbericht van 15 september 2015 van Jean-Pierre Bostoen met een beknopte synthese van de conclusies van het onderhoud.

- Op 14 september 2015 werd, voor de zevende maal, de (jaarlijkse) overlegvergadering georganiseerd van het auditcomité van de Vlaamse administratie met de voorzitters van de auditcomités van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en de VRT.

Als datum voor deze overlegvergadering was eerst 11 maart 2015 vastgelegd, maar het auditcomité besliste  op 13 februari 2015 om de vergadering naar een latere datum te verplaatsen, vermits de lopende vernieuwing van de raden van bestuur van de desbetreffende agentschappen en de VRT ook implicaties had voor de samenstelling en het voorzitterschap van hun auditcomités.

Op de vergadering van het auditcomité van 16 juni 2015 werd de nodige aandacht besteed aan de voorbereiding van deze overlegvergadering en een voorstel van agenda besproken.

Op de overlegvergadering van 14 september 2015 werden volgende agendapunten behandeld:

 • voorstelling van het agentschap Audit Vlaanderen en de auditcomités van de Vlaamse administratie en  van de lokale besturen;
 • historiek en stand van zaken betreffende het “holdingmodel” voor de invulling van de interne auditfunctie in de Vlaamse administratie;
 • single audit;
 • toelichting door de manager van de Interne Audit van de VRT over de samenwerking met Audit Vlaanderen inzake de opvolging van de aanbevelingen inzake organisatiebeheersing en de evolutie van het maturiteitsniveau, en de concrete toepassing van single audit bij de VRT;
 • optimalisering van het “voorzittersoverleg”; dit agendapunt betrof een toelichting door voorzitter Luc Discry over de doelstellingen van de jaarlijkse overlegvergadering, met een oproep aan de voorzitters van de decentrale auditcomités om op een volgende vergadering van hun auditcomité een bespreking te wijden aan de optimalisering van het voorzittersoverleg en de daaruit voortvloeiende concrete verbeteringsvoorstellen aan hem te bezorgen;
 • planningselementen: dit agendapunt betrof een toelichting door Audit Vlaanderen over de planning (jaartal) van de audits-op-audit van de verschillende decentrale interne auditdiensten, en een vraag van voorzitter Luc Discry naar de wijze waarop de selectie van auditonderwerpen gebeurt door de verschillende decentrale interne auditdiensten/auditcomités;
 • toelichting over de vergadering van 11 februari 2015 van een delegatie van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen met de kernministers van de Vlaamse Regering;
 • toelichting over de belangrijkste elementen van de auditstrategie 2015-2019 van Audit Vlaanderen, wat de audit van de Vlaamse administratie betreft;
 • toelichting over de vijfjaarlijkse externe evaluatie (Quality Assurance Review) van Audit Vlaanderen in het najaar van 2015;
 • toelichting over de voorbereiding door Audit Vlaanderen van een nieuw raamcontract voor de externe uitvoering of de externe ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten.

Op de vergadering van het auditcomité van 6 oktober 2015 werd een nabespreking van de overlegvergadering van 14 september 2015 gehouden en werden ook enkele voorstellen geformuleerd met het oog op de optimalisering van de overlegvergadering.

- Op de vergadering van 6 oktober 2015 werd de brief van Vlaams Parlementsvoorzitter Jan Peumans van 1 oktober 2015 aan voorzitter Luc Discry betreffende “Samenwerking tussen Vlaams Parlement en Audit Vlaanderen” behandeld.

In de brief vroeg de parlementsvoorzitter dat Audit Vlaanderen een audit van de organisatiebeheersing zou uitvoeren bij de administratieve diensten (Algemeen Secretariaat) van het Vlaams Parlement, op basis van de leidraad Interne Controle/Organisatiebeheersing.

In de brief wordt ook vermeld dat deze aangelegenheid op 1 oktober 2015 werd besproken op het driemaandelijks overleg van de parlementsvoorzitter met minister-president Geert Bourgeois, waarbij de minister-president zich principieel bereid toonde om Audit Vlaanderen zijn medewerking te laten verlenen.

Het auditcomité besliste, gelet op het uitdrukkelijk verzoek van de parlementsvoorzitter en het principieel akkoord van de minister-president, alsook gelet op het standpunt van de administrateur-generaal van Audit Vlaanderen, principieel in te stemmen met de uitvoering van een audit van de organisatiebeheersing door Audit Vlaanderen bij het Algemeen Secretariaat van het Vlaams Parlement, mits rekening zou worden gehouden met de hiernavolgende bemerkingen en voorwaarden:

 • het verkrijgen van uitsluitsel, via een onderzoek door de juridische dienst van het Vlaams Parlement, over de vraag of de uitvoering van een audit door Audit Vlaanderen bij de administratieve diensten (Algemeen Secretariaat) van het Vlaams Parlement niet bij decretale bepaling moet worden goedgekeurd en derhalve de instemming van het Vlaams Parlement zou kunnen vereisen;
 • de uitvoering van de audit is te beschouwen als een audit op aanvraag, waarvoor door het Vlaams Parlement een vergoeding dient te worden betaald aan Audit Vlaanderen;
 • de uitvoering van de audit en de opvolging ervan vallen onder de verantwoordelijkheid van het auditcomité van het Vlaams Parlement.

Bij brief van 22 oktober 2015 van voorzitter Luc Discry werd een antwoord in die zin bezorgd aan parlementsvoorzitter Jan Peumans. Een kopie van deze antwoordbrief werd eveneens bezorgd aan minister-president Geert Bourgeois.

Bij brief van 16 november 2015 bezorgde parlementsvoorzitter Jan Peumans een antwoord op de brief van 22 oktober 2015 van voorzitter Luc Discry. Daarin werd onder meer gesteld dat er geen decretale bepaling vereist is, dat er ingestemd werd met de betaling van een vergoeding voor de werkzaamheden van Audit Vlaanderen, en dat Audit Vlaanderen voor de audits van de interne controle in het Vlaams Parlement uitsluitend aangestuurd zou worden door het auditcomité van het Vlaams Parlement.

Audit Vlaanderen ontving een nota van 17 november 2015 van de Directieraad van het Vlaams Parlement aan het Vast Bureau van het Vlaams Parlement met als bijlagen een voorstel tot wijziging van het Protocol tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering over de samenwerking tussen hun diensten, en een ontwerp van samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Parlement en Audit Vlaanderen.

Het auditcomité nam op de vergadering van 8 december 2015 kennis van de voormelde documenten en machtigde administrateur-generaal Eddy Guilliams om verder af te spreken met de secretaris-generaal van het Vlaams Parlement betreffende de juiste bewoordingen en de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst.

Bij mededeling aan de Vlaamse Regering van 15 januari 2016 stelde minister-president Geert Bourgeois de Vlaamse Regering in kennis van de wijziging van het Protocol tussen het Vlaams Parlement en de Vlaamse Regering over de samenwerking tussen  hun diensten. Inzake interne audit bepaalt het Protocol thans het volgende: “Het Auditcomité van het Vlaams Parlement kan een beroep doen op de diensten van Audit Vlaanderen om het interne controlesysteem van het Vlaams Parlement en van de aan het Parlement verbonden instellingen te laten toetsen aan de leidraad interne controle/organisatiebeheersing Vlaamse overheid. Het Vlaams Parlement en Audit Vlaanderen leggen de modaliteiten van de samenwerking vast in een samenwerkingsovereenkomst.”

De definitieve tekst van de samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams Parlement en Audit Vlaanderen werd opgemaakt op 21 januari 2016 en ondertekend door Martine Goossens, secretaris-generaal van het Vlaams Parlement, en Eddy Guilliams, administrateur-generaal van Audit Vlaanderen.

Het auditcomité nam kennis van de definitieve en ondertekende samenwerkingsovereenkomst op de vergadering van 28 april 2016.

- In het vooruitzicht van de vijfde (jaarlijkse) overlegvergadering met de kernministers van de Vlaamse Regering, op 3 februari 2016, werden door het auditcomité voorbereidende werkzaamheden verricht op de vergaderingen van 6 oktober 2015 en 8 december 2015.

- Ook de jaarlijkse zelfevaluatie van het auditcomité vormt een belangrijke aangelegenheid onder deze rubriek. 

De zelfevaluatie van het auditcomité van de Vlaamse administratie over het jaar 2015 werd behandeld op de vergadering van 28 april 2016. 

- In het kader van een goede samenwerking tussen de beide auditcomités en de onderlinge uitwisseling van informatie over de beslissingen en de werkzaamheden, worden de notulen van het auditcomité van de Vlaamse administratie systematisch meegedeeld aan het auditcomité van de lokale besturen en vice versa.

- Onder deze rubriek vallen ook jaarlijks recurrente en relatief punctuele aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld de vergaderplanning en de praktische afspraken binnen het auditcomité in het kader van de evaluatieprocedure van de administrateur-generaal van het agentschap.

Uitbouw en interne organisatie/werking van het agentschap Audit Vlaanderen

- Onder deze rubriek vallen recurrente aangelegenheden die bijna op iedere vergadering aan bod komen, zoals de budgetrapportering (beschikbare kredieten en actuele stand inzake de besteding daarvan) van het agentschap Audit Vlaanderen.

Daarbij wordt bijzondere aandacht besteed aan de verdeling van de financiële middelen van het agentschap ten behoeve van enerzijds de audit van de Vlaamse administratie en anderzijds de audit van de lokale besturen.

- Op de vergadering van 13 februari 2015 nam het auditcomité kennis van de finale bedragen van de vastleggingen in 2014, waarbij ook de niet direct aan de audit van de Vlaamse administratie of aan de audit van de lokale besturen toewijsbare loonkosten en werkingskosten (exclusief uitbestedingen) op basis van een berekende verdeelsleutel werden toegewezen aan de audit van de Vlaamse administratie en aan de audit van de lokale besturen.

Met de toevoeging en de verdeling van de vastleggingen voor uitbestedingen, resulteerde dit in een finale tabel voor Audit Vlaanderen als geheel, in een finale tabel voor de audit van de Vlaamse administratie en in een finale tabel voor de audit van de lokale besturen.

Het desbetreffende document bevatte ook overzichten betreffende de inzet (in dagen) van de auditoren en de managers-auditoren, en de verdeling daarvan over de audit van de Vlaamse administratie en de audit van de lokale besturen, alsook de inzet (in dagen) van externe auditcapaciteit en de verdeling daarvan over de audit van de Vlaamse administratie en de audit van de lokale besturen.

- Op de vergaderingen van 6 oktober 2015 en 8 december 2015 nam het auditcomité kennis van de stand van zaken betreffende een voorstel van Audit Vlaanderen om een kredietherschikking door te voeren op het budget 2015 van personeelskredieten naar werkingskredieten (uitbesteding). Bij ministerieel besluit van 2 december 2015 hechtte minister-president Geert Bourgeois zijn goedkeuring aan een kredietherschikking houdende een herverdeling van 1.060.000 euro van de personeelskredieten naar de werkingskredieten.

- Op de vergaderingen van het auditcomité van de Vlaamse administratie wordt ook regelmatig gerapporteerd over de financiële situatie van de Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Audit Vlaanderen (overgedragen saldi van vorige jaren, ontvangsten en uitgaven van het lopende jaar, en actueel saldo).

De DAB werd opgericht in het jaar 2012 voor de ontvangst van de vergoedingen die het auditagentschap kan aanrekenen voor de uitvoering van sommige audits, namelijk de audits op aanvraag en de forensische audits, voor wat betreft het werkterrein van de Vlaamse administratie; de uitgaven die op de DAB kunnen worden aangerekend dienen aangewend te worden om de auditcapaciteit uit te breiden, en zodoende een hogere risicoafdekking van het werkterrein van de Vlaamse administratie te realiseren.

- Ook de rapportering over de personeelsbewegingen komt regelmatig aan bod op de vergaderingen.

Op de vergadering van het auditcomité van 16 juni 2015 werd kennis genomen van de aanstelling met ingang van 1 juli 2015 van Gunter Schryvers, senior auditor, als manager-auditor op contractuele basis, ter vervanging van Mark Vandersmissen, die met ingang van 1 januari 2015 een functie als projectleider organisatiebeheersing had opgenomen bij het agentschap De Scheepvaart.

Op dezelfde vergadering nam het auditcomité kennis van het vertrek van een senior auditor vanaf medio juli 2015 bij Audit Vlaanderen; deze persoon verliet Audit Vlaanderen om een functie op te nemen als directeur van de Interne Audit van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding.

- Op de vergadering van 16 juni 2015 werd het auditcomité in kennis gesteld van de opstart van een nieuwe wervingsprocedure voor de werving van 10 bijkomende auditoren, in het kader van het door de Vlaamse Regering goedgekeurde groeipad van de middelen voor de audit van de lokale besturen.

Op de vergaderingen van 6 oktober 2015 en 8 december 2015 werd door Audit Vlaanderen toelichting verstrekt over de stand van zaken betreffende deze lopende wervingsprocedure.

In het begin van 2016 zijn als resultaat van deze wervingsprocedure 8 nieuwe auditoren in dienst getreden bij Audit Vlaanderen.

- In de loop van de tweede helft van 2015 stapte Audit Vlaanderen, na kennisgeving aan het auditcomité, over van de manuele ondertekening van de auditrapporten naar een digitale ondertekeningswijze van de auditrapporten.

- In het najaar van 2015 bood Audit Vlaanderen aan de leden van het auditcomité de mogelijkheid aan om de auditrapporten voortaan in digitale vorm te ontvangen. Op de vergadering van 6 oktober 2015 deelden twee leden van het auditcomité aan Audit Vlaanderen mee dat zij er de voorkeur aan gaven om de auditrapporten voortaan in digitale vorm te ontvangen via e-mail. De andere leden van het auditcomité gaven er de voorkeur aan om de auditrapporten zoals voorheen in de papieren versie te blijven ontvangen. De forensische auditrapporten worden niet in digitale vorm bezorgd.

Aansturing, opvolging en feedback ten aanzien van het agentschap Audit Vlaanderen, met inbegrip van auditaanpak en auditrapporten

- In de vorige legislaturen was de beheersovereenkomst een belangrijke formeel instrument voor de aansturing en opvolging van het auditagentschap, naast het jaarlijks ondernemingsplan.

Zoals vermeld in het regeerakkoord 2014-2019 wordt thans niet meer gewerkt met beheersovereenkomsten, en wordt het (jaarlijkse) ondernemingsplan met een meerjarige component opgewaardeerd als aansturingsinstrument voor de entiteiten van de Vlaamse administratie.

Er werd in een nieuw model voorzien voor het ondernemingsplan, maar het uitgangspunt blijft nog steeds dat het ondernemingsplan de doelstellingen beschrijft die de entiteit in het desbetreffende jaar wil realiseren, samen met de acties die daartoe opgezet worden.

Het ondernemingsplan moet opgemaakt worden volgens de nieuwe inhoudelijke vereisten, met aandacht voor de strategische meerjarencomponent.

Op de vergadering van 13 februari 2015 hechtte het auditcomité zijn goedkeuring aan een document bevattende de voorgestelde krachtlijnen van de auditstrategie voor de Vlaamse administratie, met de strategische en operationele doelstellingen, alsook contextinformatie, die de basis vormen voor de verdere uitwerking van het (meerjaren)ondernemingsplan 2015-2019 van Audit Vlaanderen.

Het auditcomité stemde ook in met het voorstel dat de verdere uitwerking van het (meerjaren)-ondernemingsplan 2015-2019 in februari en maart 2015 bilateraal zou worden afgestemd met en goedgekeurd door de voorzitters van de beide auditcomités, met het oog op een finalisering van het ondernemingsplan tegen einde maart 2015.

Op de vergadering van 22 april 2015 hechtte het auditcomité zijn goedkeuring aan het ontwerp van ondernemingsplan van Audit Vlaanderen dat werd opgemaakt volgens de nieuwe inhoudelijke vereisten, met aandacht voor de strategische meerjarencomponent, en in het hiertoe ter beschikking gestelde sjabloon.

Het ontwerp was uitgewerkt door Audit Vlaanderen, in overleg met de voorzitters van de beide auditcomités en op basis van de krachtlijnen met de strategische en operationele doelstellingen, zoals eerder goedgekeurd door de beide auditcomités. Ook de concrete auditplanning 2015 (voor het eerste semester), zowel wat de Vlaamse administratie als wat de lokale besturen betreft, werd in het ontwerp opgenomen.

- De aansturing en opvolging van Audit Vlaanderen krijgen verder ook in belangrijke mate concreet gestalte door de goedkeuring en opvolging van de auditplanning.

Op de vergadering van 13 februari 2015 nam het auditcomité kennis van de rapportering over de uitvoering van de auditplanning 2014, wat betreft de audit van de Vlaamse administratie.

Op de vergadering van 22 april 2015 werd aan het auditcomité een eerste voortgangsrapportering voorgelegd inzake de uitvoering van de auditplanning voor het eerste semester van 2015. Dit betrof eveneens een capaciteitsopvolging, aangezien voor iedere auditopdracht naast de totale geplande inzet van capaciteit (in dagen), ook de werkelijk gepresteerde inzet van capaciteit (in dagen) gedurende het eerste trimester van 2015 werd vermeld.

Het auditcomité stemde op de vergadering van 22 april 2015 ook in met een aanpassing van de auditplanning voor het eerste semester van 2015.

Op de vergadering van 16 juni 2015 hechtte het auditcomité zijn goedkeuring aan het voorstel van auditplanning voor het tweede semester van 2015. In de bijhorende capaciteitsberekening voor het tweede semester van 2015 werd, naast de berekening van de inzetbare interne auditcapaciteit, ook een inschatting gemaakt van de uitbestedingscapaciteit.

Op de vergadering van 16 juni 2015 werd tevens gerapporteerd over de stand van zaken van de uitvoering van de auditplanning voor het eerste semester van 2015, en de opvolging van de tijdsbesteding dienaangaande. In de rapportering was voor iedere audit de stand van zaken en de geplande en effectieve inzet van interne en externe auditcapaciteit aangegeven.

Het auditcomité vroeg om de bij de rapportering gebruikte voorstellingswijze, die beknopt en toch zeer informatief werd bevonden, ook te behouden voor volgende rapporteringen.

Op de vergadering van 6 oktober 2015 behandelde het auditcomité de voorbereiding van de auditplanning 2016, met een raming van de capaciteitsberekening zowel wat de interne auditcapaciteit als wat de potentiële uitbestedingscapaciteit betreft, en een eerste voorstel van de verdeling van de totale auditcapaciteit over de verschillende soorten van audits en aanverwante auditwerkzaamheden.

Op deze vergadering nam het auditcomité ook kennis van een eerste voorlopige invulling van een ontwerp van meerjarenplanning 2016-2019 voor de uitvoering van audits van de organisatiebeheersing (organisatie-audits) bij de entiteiten van de Vlaamse administratie.

Op de vergadering van 6 oktober 2015 en 8 december 2015 werden door Audit Vlaanderen geactualiseerde voortgangsrapporteringen betreffende de stand van zaken van de uitvoering van de auditplanning 2015 voorgelegd, volgens de op de vergadering van 16 juni 2015 afgesproken voorstellingswijze.

Op de vergadering van 8 december 2015 werd de auditplanning 2016 door het auditcomité principieel goedgekeurd, mits doorvoering van een aantal ter zitting besproken aanpassingen. De auditplanning dient in het kader van het single audit-principe ook nog verder te worden afgetoetst met het Rekenhof, waar de planning van de financiële pijler pas opgemaakt wordt in januari/februari 2016.

- Op de vergadering van 16 juni 2015 werd door Audit Vlaanderen een korte voorstelling gegeven van het Quality Assurance and Improvement Program (QAIP)-raamwerk van het Institute of Internal Auditors (IIA), en van het overzicht van aanwezige beheersmaatregelen binnen Audit Vlaanderen wat betreft de verschillende onderdelen van het QAIP-raamwerk.

- In 2015 werd, voor de derde maal,  een vijfjaarlijkse externe evaluatie van het auditagentschap uitgevoerd, onder de vorm van een “Quality Assurance Review”.

Op de vergadering van 16 juni 2015 hechtte het auditcomité zijn goedkeuring aan een ontwerp van bestek voor de externe evaluatie van Audit Vlaanderen, mits doorvoering van een aantal aanpassingen. Het auditcomité hechtte ook zijn goedkeuring aan een lijst van aan te schrijven firma’s die zullen uitgenodigd worden om een offerte in te dienen. De opdracht zal gegund worden via een onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

Voor het auditcomité van de Vlaamse administratie werd voorzitter Luc Discry aangeduid om deel uit te maken van de jury die de offertes zal evalueren.

Vervolgens werd het ontwerp van bestek voor de externe evaluatie en een voorstel van lijst van  aan te schrijven firma’s via een schriftelijke procedure die werd afgesloten op 7 juli 2015 ook behandeld en goedgekeurd, mits doorvoering van enkele aanpassingen, door het auditcomité van de lokale besturen.

De opdracht voor de uitvoering van de externe evaluatie van Audit Vlaanderen werd, zoals meegedeeld op de vergadering van het auditcomité van 6 oktober 2015, toegewezen aan KPMG.

De evaluatie werd uitgevoerd in de periode van 28 september 2015 tot 20 december 2015.

Het eindrapport van 11 februari 2016 betreffende deze externe evaluatie (Quality Assurance Review) werd door vertegenwoordigers van KPMG Advisory toegelicht op de gemeenschappelijke vergadering van het auditcomité van de Vlaamse administratie en het auditcomité van de lokale besturen van 25 februari 2016.

De resultaten van de externe evaluatie zijn positief voor Audit Vlaanderen.

- Onder deze rubriek hoort ook de toelichting over en de bespreking van de individuele auditrapporten, op iedere vergadering van het auditcomité.

Op de vergadering van het auditcomité van 6 oktober 2015 werd, naar aanleiding van de bespreking van het auditrapport betreffende een bepaalde procesaudit, door Audit Vlaanderen toelichting verstrekt betreffende een nieuwe aanpak van de rapportering die voor de procesaudit in kwestie werd toegepast.

De nieuwe aanpak, gericht op het realiseren van efficiëntiewinsten, wordt gekenmerkt door:

- het gebruik maken van een veel meer visuele voorstelling, die een overzicht geeft van de reikwijdte van de procesaudit en de geëvalueerde subprocessen, en een aanduiding van de subprocessen waarvoor aanbevelingen met hoge prioriteit werden geformuleerd en van de subprocessen waarvoor verbeterpunten met gemiddelde en/of lage prioriteit of geen verbeterpunten werden geformuleerd;

- de positieve bevindingen en vaststellingen worden niet meer in alle onderdelen expliciet uitgeschreven; in voorkomend geval wordt wel, zoals in onderhavig rapport, een bondige algemene positieve conclusie geformuleerd die niet meer dan één alinea omvat;

- een grotere focus op (de beschrijving van de vaststellingen en de formulering van) de aanbevelingen met hoge prioriteit.

Het auditcomité stemde in met deze nieuwe aanpak van Audit Vlaanderen betreffende de rapportering over procesaudits, op voorwaarde dat de gebeurlijke positieve bevindingen steeds voldoende tot uiting worden gebracht door middel van een weldoordachte gebalde omschrijving.

- Het auditcomité neemt op iedere vergadering ook kennis - via de geagendeerde desbetreffende overzichten - van de onderwerpen van de (synthesenota’s van) auditrapporten die door Audit Vlaanderen werden ontvangen van decentrale interne auditdiensten in het kader van de rapportering overeenkomstig het “holdingmodel”.

De meest essentiële elementen betreffende de ontvangen (synthesenota’s van) auditrapporten worden door Audit Vlaanderen bondig samengevat in een beknopt document dat aan het auditcomité wordt voorgelegd.

- Het auditcomité wordt ook - via beknopte (status)overzichten op de vergaderingen - op de hoogte gehouden van klachten en (mogelijke) onregelmatigheden die aan Audit Vlaanderen worden gemeld, en de wijze waarop Audit Vlaanderen hieraan gevolg geeft; in sommige gevallen kan dit gebeuren door de uitvoering van forensische audits.

Audituniversum, controleomgeving, beleidsaangelegenheden, beleidsadviezen en reflecties

- Op de vergadering van het auditcomité van 13 februari 2015 werd, bij de bespreking van de auditrapporten, bijzondere aandacht besteed aan het globale rapport van de thema-audit informatiebeveiliging.

De conclusies van het rapport zijn gebaseerd op de auditwerkzaamheden die in het kader van deze thema-audit werden uitgevoerd bij zes entiteiten van de Vlaamse administratie, aangevuld met bijkomende beveiligingstesten uitgevoerd op een aantal gemeenschappelijke platformen.

Er werd gewezen op de vastgestelde kwetsbaarheden voor huidige en toekomstige bedreigingen op het vlak van informatiebeveiliging en de daarmee samengaande risico’s voor de integriteit, vertrouwelijkheid en beschikbaarheid van informatie. Deze maken een dringende aanpak met adequate maatregelen noodzakelijk.

Deze aangelegenheid werd ook besproken op de overlegvergadering van 11 februari 2015 van een delegatie van de beide auditcomités met de kernministers van de Vlaamse Regering. Het belang en de ernst van de problematiek van de informatiebeveiliging, de complexiteit ervan, en de noodzaak van een gepaste en spoedige aanpak werden ten aanzien van de ministers benadrukt, met uitdrukkelijke verwijzing naar de bevindingen en aanbevelingen van de thema-audit.

Op de vergadering van 6 oktober 2015 nam het auditcomité kennis van het plan van aanpak  dat door het Agentschap Facilitair Bedrijf werd uitgewerkt om invulling te geven aan de aanbevelingen uit het globale rapport van de thema-audit informatiebeveiliging.

Dat plan van aanpak werd behandeld op de vergadering van 18 juni 2015 van het Voorzitterscollege en door het Voorzitterscollege onderschreven.

Op de vergadering van 8 december 2015 werd door het auditcomité kennis genomen van de stand van zaken betreffende de realisatie van de aanbevelingen van de thema-audit informatiebeveiliging. Daaruit bleek dat de overkoepelende aanbevelingen ter harte genomen worden en dat voor de realisatie van deze aanbevelingen initiatieven genomen worden vanuit de werkgroep “Informatieveiligheidsbeleid Vlaamse overheid”, ressorterend onder het coördinatiecomité van de Vlaamse Dienstenintegrator.

- Op de vergadering van 22 april 2015 werd, naar aanleiding van de bespreking van een forensisch auditrapport, gewezen op de problematiek van de bevoegdheid om te voorzien in de nodige opvolging en te beslissen over gebeurlijke sanctionerende maatregelen bij de vaststelling van een aantal onregelmatigheden en laakbare praktijken.

Audit Vlaanderen stelde dat in casu de voor de desbetreffende entiteit inhoudelijk bevoegde minister desgewenst de nodige initiatieven kan nemen. Deze minister beschikt ook over een exemplaar van het auditrapport.

Op het overleg van de interkabinettenwerkgroep (IKW) van 2 december 2015, die onder meer de opvolging van realisatie van de aanbevelingen van de thema-audits als voorwerp  had, werd ook nadrukkelijk de aandacht gevestigd op de rol van de inhoudelijk bevoegde ministers met betrekking tot de opvolging van en het voorzien in passende maatregelen naar aanleiding van uitgevoerde forensische audits.

- Op de vergadering van 22 april 2015 behandelde het auditcomité de opvolging van (de realisatie van) de aanbevelingen die werden geformuleerd naar aanleiding van de diverse uitgevoerde thema-audits in de Vlaamse administratie.

Het auditcomité besprak, per thema-audit, de in het desbetreffende document vermelde positieve realisaties in 2014, de aandachtspunten en de voorstellen voor verdere opvolging.

Op de vergadering van het auditcomité van 8 december 2015 werd de procedure besproken met het oog op de verbetering van de realisatiegraad van de aanbevelingen van de thema-audits.

Bij elke thema-audit maakt Audit Vlaanderen een individueel auditrapport op voor elke geauditeerde organisatie en een globaal rapport met aandachtspunten en aanbevelingen die voor alle entiteiten uit het audituniversum en voor de beleidsmakers relevant kunnen zijn.

Voor deze organisatiebrede of beleidsmatige aanbevelingen is het niet altijd even duidelijk wie instaat voor de realisatie ervan.

De realisatiegraad van deze aanbevelingen ligt momenteel ook erg laag.

Daarom heeft de Vlaamse Regering begin 2015, na overleg met een delegatie van het auditcomité van de Vlaamse administratie, gevraagd dat het Voorzitterscollege instaat voor de opvolging van de auditaanbevelingen die voortvloeien uit deze thema-audits.

Audit Vlaanderen stelde voor de vergadering van 19 november 2015 van het Voorzitterscollege een nota op met een voorstel van procedure voor de toewijzing en jaarlijkse opvolging van de aanbevelingen van de thema-audits, inclusief een stand van zaken met betrekking tot de realisatie van de aanbevelingen van de reeds uitgevoerde thema-audits.

De procedure ziet er uit als volgt.

Wanneer het Voorzitterscollege kennis neemt van een nieuw globaal rapport van een thema-audit duidt het college een verantwoordelijke entiteit aan.

De verantwoordelijke entiteit maakt vervolgens een plan van aanpak en actieplan op dat wordt voorgelegd aan het Voorzitterscollege voor validering.

Voor wat betreft de jaarlijkse opvolging van de aanbevelingen die voortvloeien uit de globale rapporten van deze thema-audits, maakt Audit Vlaanderen tegen eind oktober voor het Voorzitterscollege een algemene stand van zaken op. Voor deze opvolging en de actualisatie van de status van implementatie neemt Audit Vlaanderen rechtstreeks contact op met de verantwoordelijken zoals aangeduid door het Voorzitterscollege. De opvolging gebeurt aan de hand van het actieplan dat goedgekeurd werd door het Voorzitterscollege.

Het Voorzitterscollege bespreekt deze algemene stand van zaken dan in november met het oog op generieke monitoring en eventuele bijsturing. Het resultaat hiervan wordt teruggekoppeld naar Audit Vlaanderen die de stand van zaken en de reactie hierbij van het Voorzitterscollege in december toelicht aan het auditcomité van de Vlaamse administratie.

Vervolgens komt de stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen aan bod in het jaarlijks overleg (in het begin van het jaar) tussen de kernministers van de Vlaamse Regering en een delegatie van beide auditcomités.

Op de vergadering van 19 november 2015 van het Voorzitterscollege werden de diverse thema-audits kort overlopen en werden de verschillende verantwoordelijke trekkers (verantwoordelijke entiteit) aangeduid, inclusief de punten voor opvolging.

Om de interactie politiek-administratie te bevorderen, werd afgesproken dat er voorafgaand aan het overleg tussen de kernministers van de Vlaamse Regering en een delegatie van beide auditcomités op 2 december 2015 ook een interkabinettenwerkgroep (IKW) overleg zou plaatsvinden, waar ook de verschillende trekkers die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de aanbevelingen op worden uitgenodigd.

Op het Voorzitterscollege werd ook beslist dat van de trekkers wordt verwacht dat ze de betrokken IKW van 2 december 2015 voorbereiden, de stand van zaken waar nodig actualiseren en een voorstel van verdere planning (actieplan of projectplan) opmaken tegen uiterlijk 17 december 2015, zodat een goedgekeurd plan voor het einde van het jaar kan bezorgd worden aan Audit Vlaanderen.

- Op de vergadering van 22 april 2015 behandelde het auditcomité een voorstel van Audit Vlaanderen tot aanpassing van de macro-risicoanalyse. De macro-risicoanalyse heeft de risico-inschatting op het niveau van de entiteiten van het audituniversum tot doel; het betreft niet de risico-analyse op procesniveau.

Het auditcomité hechtte daarbij zijn goedkeuring aan de drie voorgestelde risicofactoren “controlerisico”, “wijzigingen” en “materialiteit”, en de voor elk van deze risicofactoren gehanteerde inschattingscriteria en methodiek voor scoretoekenning.

Het auditcomité nam ook kennis van de bijlage met de resultaten per entiteit van de risico-inschatting op basis van de voormelde risicofactoren en methodiek voor scoretoekenning, en de rangschikking van de entiteiten.

De resultaten van deze macro-risicoanalyse zullen onder meer gebruikt worden voor de prioritering van de te auditeren entiteiten wanneer in 2016 de uitvoering van organisatie-audits hernomen wordt.

- In de auditplanning voor het eerste semester van 2015 is de uitvoering van een nieuwe thema-audit rond projectmanagement bij belangrijke en grote projecten opgenomen.

Op de vergadering van het auditcomité van 22 april 2015 nam het auditcomité kennis van de stand van zaken betreffende deze thema-audit projectmanagement, met inbegrip van de aanleiding voor het opstarten van deze thema-audit, de auditdoelstelling en de auditreikwijdte.

De auditaanpak verloopt gefaseerd, waarbij het controleprogramma wordt uitgetest via de uitvoering van een audit voor twee pilootprojecten.

In een tweede fase volgt, na gebeurlijke bijsturing van het controleprogramma, de verdere uitrol, via de uitvoering van een audit voor een zestal projecten.

Wat betreft de keuze van de projecten voor de verdere uitrol, adviseerde het auditcomité om ook één of meer beleidsdomeinoverschrijdende/interbestuurlijke projecten met een beleidsmatig karakter op te nemen.

- Op de vergadering van het auditcomité van 16 juni 2015 werd, bij de bespreking van een auditrapport betreffende een procesaudit bij het Eigen Vermogen van een entiteit, de spoedige en adequate implementatie van de auditaanbevelingen aangewezen geacht, om de nodige transparantie en uniformiteit in de werking van het Eigen Vermogen van de desbetreffende entiteit te bevorderen, mede op basis van formeel vastgestelde procedures/richtlijnen.

- In december 2013 en december 2014 werden door het auditagentschap de beleidsgerichte rapporten opgeleverd aan de ministers van de Vlaamse Regering. Aan elk minister werd een beleidsgericht rapport bezorgd, ieder voor wat de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid betreft.

De beleidsgerichte rapporten beogen, op overzichtelijke en synthetische wijze, inzicht te geven in de stand van zaken en de evolutie met betrekking tot de maturiteitsinschatting inzake organisatiebeheersing en de ondernomen acties ter zake, over de realisatiegraad van de auditaanbevelingen, en de uitbouw en de implementatie van een systeem van risicomanagement.

Voor het jaar 2015 werd er uitzonderlijk geen beleidsgericht rapport voor de ministers, ieder wat de entiteiten onder zijn/haar bevoegdheid betreft, opgesteld.

Vanaf 2016 wordt de opstelling van de beleidsgerichte rapporten hervat;  de oplevering van deze rapporten gebeurt in de maand december van het desbetreffende jaar.

- Het auditcomité hechtte op 16 juni 2015 zijn goedkeuring aan een (beperkte) aanpassing van het auditcharter van Audit Vlaanderen. Deze aanpassing werd vervolgens ook, via een schriftelijke procedure die werd afgesloten op 25 juni 2015, goedgekeurd door het auditcomité van de lokale besturen.

- Op de vergadering van het auditcomité van 6 oktober 2015 werd toelichting gegeven over de stand van zaken betreffende de voorbereiding door Audit Vlaanderen van een nieuw raamcontract (bestellingsovereenkomst) voor de uitbesteding van auditopdrachten.

Het nieuwe raamcontract zal de mogelijkheid bieden om zo nodig snel gespecialiseerd personeel te kunnen bestellen voor het uitvoeren van auditopdrachten of de ondersteuning bij de uitvoering van auditopdrachten.

Het nieuwe raamcontract zal gelden voor vier jaar en zowel openstaan voor entiteiten van de Vlaamse overheid als voor de lokale besturen.

Het nieuwe raamcontract bevat volgende percelen:

 • operationele procesaudits;
 • bedrijfsvoerings-/organisatie(beheersings)audits;
 • IT-audits;
 • financiële audits;
 • forensische audits;
 • evaluatie van interne auditdiensten (quality assurance reviews).

Het laatste perceel is een nieuw toegevoegd perceel in vergelijking met het vorige raamcontract. Via dit perceel zou het voor elk van de decentrale interne auditdiensten van de Vlaamse administratie en de interne auditdiensten van de lokale besturen mogelijk worden, op vrijwillige basis en na een autonome beslissing, hierop een beroep te doen om een externe evaluatie te laten uitvoeren.  

De voormelde percelen zullen aan verschillende opdrachtnemers kunnen worden gegund.

De eerste twee percelen werden gegund in maart 2016. Voor de andere percelen is de procedure nog lopende.

- Op de vergadering van 6 oktober 2015 nam het auditcomité kennis van de verslagen van de vergaderingen van 2 juli 2015 en 2 september 2015 van de stuurgroep single audit.

Audit Vlaanderen vestigde daarbij de aandacht op de lopende evaluatie rond single audit, de stand van zaken met betrekking tot het opnemen van auditrapporten in het permanent dossier, en de voorbereiding van een afsprakennota waarbij, voor de eerste maal, ook de Inspectie van Financiën betrokken is.

- Audit Vlaanderen maakte een exemplaar van een forensisch auditrapport over aan de Centrale Dienst voor de Bestrijding van de Corruptie (CDBC), gezien de vaststellingen en de bijhorende inschatting er mogelijk op wijzen dat misdrijven werden gepleegd. Bij de bespreking van dit rapport op de vergadering van het auditcomité van 8 december 2015 werd de vraag gesteld of er een procedure bestaat waarbij de Vlaamse overheid zich per definitie burgerlijke partij stelt wanneer Audit Vlaanderen een exemplaar van een auditrapport overmaakt aan het parket of aan de CDBC.

Audit Vlaanderen deelde mee dat een dergelijke procedure niet bestaat en dat de beslissing om zich al dan niet burgerlijke partij te stellen, berust bij de leidend ambtenaar van de betrokken entiteit of de functioneel bevoegde minister.

Het auditcomité stelde daarop voor om in de toekomst in de begeleidende brief van een forensisch auditrapport aan de leidend ambtenaar van de geauditeerde entiteit en de functioneel bevoegde minister(s), een standaardparagraaf op te nemen waarin gewezen wordt op de mogelijkheid om zich burgerlijke partij te stellen en de opportuniteiten die dit biedt.

- Het auditcomité nam op de vergadering van 8 december 2015 kennis van de - in het kader van organisatiebeheersing/risicobeheersing/audit - relevante uittreksels uit de beleidsbrief Algemeen Regeringsbeleid 2015-2016 en de beleidsbrief Bestuurszaken 2015-2016.

Via de optie ‘Download Jaarverslag’ kunt u het volledige jaarverslag downloaden. De optie ‘Stel eigen pdf samen' maakt het mogelijk om uw eigen jaarverslag op maat samen te stellen door zelf te bepalen welke hoofdstukken u wenst te bundelen in een pdf-bestand.

kompas