Let op, in de mobiele weergave zijn de tabellen niet zichtbaar. Gebruik een desktop voor de volledige weergave.
navigation icon Terug naar overzicht

Interne werking

5.1 De medewerkers van Audit Vlaanderen

5.1.1 Aantal medewerkers

Op 1 januari 2014 werd het agentschap Audit Vlaanderen operationeel. Het vroegere agentschap Interne Audit van de Vlaamse Administratie (IAVA) werd hier integraal in opgenomen. Eind 2013 werkten bij het voormalige IAVA 18 auditoren. Op het einde van 2013 en in het voorjaar 2014 vonden in het kader van de nieuwe bevoegdheid om audits uit te voeren bij de lokale besturen diverse aanwervingsrondes plaats. Hierdoor waren er eind 2014 36 auditoren (inclusief manager-auditoren) werkzaam bij Audit Vlaanderen. Eind 2015 telde Audit Vlaanderen 34 auditoren.

  IAVA op 31/12/2013 Audit Vlaanderen op 31/12/2014 Audit Vlaanderen op 31/12/2015
Leidend ambtenaar 1 1 1
Manager-auditoren 3 4 4
Auditoren 15 32
15 voor de lokale besturen
17 voor de Vlaamse
administratie
30
15 voor de lokale besturen
15 voor de Vlaamse
administratie
Ondersteunende medewerkers 4 5 5

In het najaar van 2015 vond de wervingsprocedure voor 8 nieuwe auditoren plaats, die op 1 januari 2016 in dienst traden.

5.1.2. Auditervaring

Audit Vlaanderen beschikt over heel wat auditervaring en is tegelijk een vrij jonge ploeg. Hier een profiel van het aantal jaren auditervaring van de auditoren:

Jaren auditervaring Aantal auditoren
> 10 8
5 - 10 7
3 - 5 2
1 - 3 17
< 1 0

5.1.3 Leeftijdspiramide

Van de 34 auditoren zijn er 16 vrouwen en 18 mannen. De meeste auditoren zijn dertigers.

5.1.4 Kwalificaties

De auditoren van Audit Vlaanderen bezitten allemaal minstens een master-diploma. Heel wat auditoren hebben bovendien een of meerdere bijkomende kwalificaties. Hieronder de lijst met bijkomende diploma’s en certificaten van de auditoren (stand van zaken op 31/12/2015):

 1. Certified Internal Auditor: 2 auditoren
 2. Master in Internal Auditing: 2 auditoren
 3. Master in Public Management: 3 auditoren
 4. Master in ICT-audit: 1 auditor
 5. Expert/master in Forensic Auditing: 3 auditoren
 6. Certified Fraud Examiner: 3 auditoren
 7. Registered Forensic Auditor: 4 auditoren

Audit Vlaanderen stimuleert het volgen van opleidingen en het behalen van certificaten. Dit is terug te vinden in het vormingsbeleid dat in 2015 werd uitgewerkt.

In 2015 werd 6,08 % van de globale tijdsbesteding aan vorming besteed (zie ook 5.3.).

5.1.5 Agentschapsdagen

Vanaf 2015 organiseert Audit Vlaanderen elke 3 maanden een agentschapsdag voor de medewerkers van Audit Vlaanderen. Een agentschapsdag bestaat uit minstens 3 delen:

 1. Informatieverstrekking
  Hier worden de beslissingen van de twee auditcomités verduidelijkt en belangrijke elementen die het management expliciet wil toelichten komen aan bod.
   
 2. Workshops auditpraxis
  Deze workshops handelen expliciet over de auditmaterie. Er worden bijvoorbeeld audits in voorbereiding uitgediept, audits in goed werkende besturen toegelicht, knipperlichten voor mogelijke fraude uitgelegd, …
   
 3. Vorming
  Voorbeelden van vorming die in 2015 aan bod kwamen: het kwaliteitsmodel van VVSG, delegatiemogelijkheden in de lokale besturen, samenwerking tussen gemeentebesturen en OCMW-besturen, fusieoperaties bij de Vlaamse overheid en de gevolgen van de 6e staatshervorming, …
kompas arrow up

5.2 Inzet in mensen

De medewerkers van Audit Vlaanderen registreren hun activiteiten in een tijdsbestedingssysteem. Dit levert rapporten op die het management in staat stellen de werkzaamheden te monitoren en de realisatie van het ondernemings- en auditplan op te volgen. Hieronder volgt een analyse van de tijdsbesteding van de auditoren.

De tijdsbesteding is opgedeeld in 4 rubrieken: auditactiviteiten, auditgerelateerde taken, vorming en interne organisatie.

Wat is het verschil tussen auditactiviteiten en auditgerelateerde taken?
De auditactiviteiten bestaan uit taken die rechtstreeks met audits te maken hebben, zoals de uitvoering van auditopdrachten, het vooronderzoek van klachten bij een forensische audit, de opvolging van de aanbevelingen (zie 3.2).

In de auditgerelateerde activiteiten zijn de taken opgenomen die onrechtstreeks met het auditen verbonden zijn, zoals de opmaak van de planning en de risicoanalyse, sensibiliseren en communiceren over organisatie-beheersing, taken in het kader van single audit[1].

Onderstaande analyse geeft een globaal beeld op het niveau van het agentschap m.b.t. de tijdsbesteding van de auditoren en de managers.

 

Globale tijdsbesteding 2014 2015
Auditactiviteiten 60,30% 71,78%
Auditgerelateerde taken 12,84% 9,19%
  73,14% 80,96%
Vorming 11,75% 6,08%
Interne organisatie 15,11% 12.95%
Totaal gepresteerde dagen 100% 100,00%

In dit overzicht is terug te vinden dat er in 2015 meer tijd is geïnvesteerd in de auditactiviteiten en de auditgerelateerde taken dan in 2014 (80,96% in 2015 t.o.v. 73,14% in 2014). Dit kan voornamelijk verklaard worden door het feit dat de auditoren, die in 2014 werden aangeworven en gedurende dat jaar heel wat vorming volgden, in 2015 voor audits konden worden ingezet.


[1] Naast de auditoren was een medewerker voltijds belast met de organisatie van initiatieven rond organisatiebeheersing en de bekendmaking van Audit Vlaanderen bij de lokale besturen.

kompas arrow up

5.3 Inzet van de financiële middelen

5.3.1 Oorsprong en aanwending van de financiële middelen

In 2011 werd afgesproken dat Audit Vlaanderen voor de audits die worden uitgevoerd bij de lokale besturen voor de ene helft gefinancierd zou worden door de lokale besturen zélf via recurrente afhoudingen uit het Gemeentefonds en het Provinciefonds (resp. 45% en 5% van het budget van Audit Vlaanderen voor de lokale besturen). Later werd dit ook decretaal verankerd. Voor de andere helft van de financiering zou de Vlaamse administratie instaan. Deze afspraak geldt nog steeds, met die nuance dat het Provinciefonds intussen is afgeschaft. Audit Vlaanderen ziet er nauwkeurig op toe dat de middelen die voorzien zijn voor audits in de lokale besturen, wel degelijk hiervoor aangewend worden.

De totale uitgaven van Audit Vlaanderen kunnen opgedeeld worden in twee grote rubrieken: lonen en werkingsmiddelen, die op hun beurt worden opgedeeld voor audits bij de Vlaamse administratie en audits bij de lokale besturen. De werkingsmiddelen bestaan voor een belangrijk gedeelte uit de kosten van de uitbesteding van audittaken (cf. 5.3.3.).

Uitgaven Audit Vlaanderen 2015
Lonen 2.956.268
Vlaamse administratie 1.480.351
Lokale besturen 1.475.918
Werkingsmiddelen 1.792.327
Vlaamse administratie 1.035.766
Lokale besturen 756.562

5.3.2 De Dienst met Afzonderlijk Beheer (DAB) Audit Vlaanderen

Naast de hierboven genoemde middelen, beschikt Audit Vlaanderen ook over ontvangsten die verkregen worden via de DAB Audit Vlaanderen. Via deze DAB genereert Audit Vlaanderen inkomsten uit forensische opdrachten, uitgevoerd binnen de diensten van de Vlaamse administratie. Deze inkomsten worden op hun beurt aangewend voor de verruiming van de risicoafdekking binnen de Vlaamse administratie i.c. de uitvoering van auditopdrachten. In 2015 werden voor de DAB Audit Vlaanderen volgende verrichtingen genoteerd:

DAB Audit Vlaanderen
Overdracht vorige jaren 189.424,13
Inkomsten uit forensische auditopdrachten 94.615,71
Uitgaven voor audits binnen de Vlaamse administratie in 2015 - 56.745,29
Saldo 227.294,55

5.3.3 De uitbestedingen

De uitvoering van het jaarlijkse auditplan gebeurt ten dele in samenwerking met een externe partner. Alle audits gebeuren steeds onder supervisie en verantwoordelijkheid van Audit Vlaanderen. De uitbestedingen aan deze externe partner worden gefinancierd met de beschikbare werkingsmiddelen. Zij worden slechts uitbetaald in functie van de geleverde prestaties. De verbintenissen om uit te besteden bedroegen in 2015 :

Verbintenissen om uit te besteden
Voor audits in de Vlaamse administratie 829.660,04 58,03%
Voor audits in de lokale besturen 600.095,45 41,97%
Totaal aan uitbestedingen 1.429.755,49 100%

Hierna volgt een globaal overzicht van de tijdsbesteding die geïnvesteerd werd in audits van Audit Vlaanderen. Zowel de tijdsbesteding van de auditoren van Audit Vlaanderen als de tijdsbesteding van de auditoren van de externe partner zijn er in opgenomen. Voor de tijdsbesteding van de auditoren van Audit Vlaanderen is de tijdsbesteding van de manager-auditoren buiten beschouwing gelaten. In het totaal gaat het over 5.261,53 auditdagen.

Van het totaal aantal auditdagen (5.261,53) werd het merendeel, namelijk 84,72% uitgevoerd door de auditoren van Audit Vlaanderen. 803,83 dagen (15,28%) zijn gepresteerd door de auditoren van de externe partner. Het merendeel van deze dagen werd geïnvesteerd in audits bij de lokale besturen (61,94%).

Totaal aantal dagen
5.261,53
Inzet auditoren externe partner Inzet auditoren Audit Vlaanderen
803,83 (15,28%) 4.457,70 (84,72%)
Audits bij lokale besturen Audits bij Vlaamse Administratie Audits bij lokale besturen Audits bij Vlaamse Administratie
497,92 (61,94%) 305,91 (38,06%) 2.779,20 (62,35%) 1.678,50 (37,65%)
kompas arrow up

5.4 De evaluatie van Audit Vlaanderen

In het najaar van 2015 werd de kwaliteit van de werkzaamheden van Audit Vlaanderen geëvalueerd. Een (minstens vijfjaarlijkse) externe evaluatie is immers een norm waaraan een auditagentschap dat volgens de standaarden van het International Institute of Internal Auditors wil werken, moet voldoen (namelijk norm 1312). De kwaliteitsbeoordeling of Quality Assurance Review (QAR) werd uitgevoerd door KPMG Advisory en betrof:

 • de conformiteit met de interne auditstandaarden van het Institute of Internal Auditors;
 • de efficiëntie en de effectiviteit van de werking;
 • de relatie van Audit Vlaanderen met het auditcomité van de Vlaamse administratie en met het auditcomité van de lokale besturen.

Het resultaat van de externe evaluatie leidde tot deze verklaring:
“De werkzaamheden bevestigen dat Audit Vlaanderen ‘algemeen conform’ de standaarden van het IIA en de goede praktijken werkt. We hebben enkele opportuniteiten voor verbetering geïdentificeerd.”

Via de optie ‘Download Jaarverslag’ kunt u het volledige jaarverslag downloaden. De optie ‘Stel eigen pdf samen' maakt het mogelijk om uw eigen jaarverslag op maat samen te stellen door zelf te bepalen welke hoofdstukken u wenst te bundelen in een pdf-bestand.

kompas