Let op, in de mobiele weergave zijn de tabellen niet zichtbaar. Gebruik een desktop voor de volledige weergave.
navigation icon Terug naar overzicht

Single audit

Wat betekent single audit voor de lokale besturen en de Vlaamse administratie?
Single audit houdt in dat de werkzaamheden van verschillende controle-actoren op elkaar afgestemd worden. De controle-actoren wisselen ervaringen en informatie uit en bouwen daarop voort met respect voor elkaars opdrachten en bevoegdheden. Voor de geauditeerde organisaties zou dit op termijn  minder “controlelast” moeten betekenen.

4.1 Samenwerken met andere controle-actoren bij de Vlaamse administratie

 

4.1.1. Het holdingmodel voor de auditdiensten van de Vlaamse administratie

Wat is het holdingmodel voor de auditdiensten van de Vlaamse administratie?
Het holdingmodel voor de auditdiensten bij de Vlaamse administratie impliceert dat bepaalde publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen (EVA’s) en de VRT een eigen interne audit hebben (decentrale interne auditdiensten of DIA’s) en regelt de samenwerkingsmodaliteiten tussen Audit Vlaanderen en de DIA’s.

 

De evaluatie van de goede werking van het holdingmodel wordt jaarlijks besproken in het overleg van het auditcomité van de Vlaamse administratie met de voorzitters van de auditcomités van de publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigde agentschappen en de VRT.

Daarnaast zijn er ook bilaterale overlegmomenten tussen de betrokken beleidsdomeinverantwoordelijken van Audit Vlaanderen (zie ook 3.3.1.) en de verantwoordelijken van de DIA’s en vond er in 2015 driemaal een structureel overleg met de verantwoordelijken van de DIA’s plaats.

4.1.2. Afsprakennota’s tussen de controleactoren van de Vlaamse administratie

Om de controle- en auditactiviteiten bij de Vlaamse administratie zoveel mogelijk te stroomlijnen, beschikt Audit Vlaanderen over drie afsprakennota’s met andere controleactoren.

 1. Afsprakennota inzake audit tussen Audit Vlaanderen en het Rekenhof (1 juni 2015)
  In deze afsprakennota worden concrete afspraken gemaakt rond informatie-uitwisseling inzake strategie en planning, monitoring en risicoanalyse, controlemethodieken en handleidingen en goede praktijken. Ook de vertrouwelijkheid van informatie wordt behandeld. Deze afspraken kwamen in 2015 aan bod tijdens drie periodieke overlegmomenten tussen Audit Vlaanderen en het Rekenhof.
   
 2. Afsprakennota single audit voor de rekeningen 2015 van de Vlaamse overheid (30 oktober 2015)
  In deze nota wordt een kader inzake financiële controles tussen de verschillende controle-actoren afgesproken. Het is een afsprakennota tussen: het departement Financiën en Begroting, het Rekenhof, het Instituut voor Bedrijfsrevisoren waarin de informatiedoorstroming vanuit de bedrijfsrevisoren naar Audit Vlaanderen wordt geoptimaliseerd.
   
 3. Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen (6 juni 2014)
  In deze nota verbinden het Rekenhof, Audit Vlaanderen en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren (IBR) zich ertoe te streven naar een maximale afstemming van hun auditwerkzaamheden, dubbel werk te vermijden, de controlelast voor de geauditeerden te verminderen en de kostenefficiëntie van hun audits te verhogen.
   

4.1.3 Stuurgroep single audit

De stuurgroep single audit bestaat uit de controleactoren van de Vlaamse administratie en het Rekenhof. Het Departement Financiën en Begroting neemt het voorzitterschap waar. Deze stuurgroep behandelt enkel single audit aangelegenheden voor de Vlaamse overheid en dus niet voor de lokale besturen.

In 2015 vergaderde de stuurgroep 7 maal. De belangrijkste onderwerpen, die hierbij aan bod kwamen, zijn:

 • de evaluatie van het single audit gebeuren o.a. aan de hand van een bevraging bij de geauditeerden en een evaluatie door de controle-actoren en het Rekenhof;
 • de opmaak van de afsprakennota single audit voor de rekeningen 2015 van de Vlaamse overheid;
 • de opmaak van een afsprakennota tussen Audit Vlaanderen, het Instituut van Bedrijfsrevisoren, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën en de Vlaamse Auditautoriteit;
 • de voorbereiding van een seminarie rond single audit, georganiseerd door het Instituut van de Bedrijfsrevisoren.
kompas arrow up

4.2 Samenwerking met de auditdiensten van de lokale besturen

4.2.1. Samenwerking met interne auditdiensten van lokale besturen

Er zijn ook lokale besturen die over een eigen interne auditdienst beschikken. Bovendien zijn verschillende OCMW’s en gemeentebesturen lid van de gemeenschappelijke interne auditvereniging Audio.

Audit Vlaanderen streeft ernaar om ook met de lokale interne auditdiensten een samenwerkingsmodel uit te werken.

In 2015 vond overleg plaats met de interne auditdiensten van de stad en OCMW Antwerpen, provincie Antwerpen, stad Gent en Audio. Intussen is de relatie tussen Audit Vlaanderen enerzijds en Audio en de bij Audio aangesloten lokale besturen anderzijds geregeld in een intentiebrief. Die brief geeft aan waartoe Audit Vlaanderen zich engageert tegenover Audio, zijn Raad van Beheer en de lokale besturen die bij Audio zijn aangesloten. Dat het om een intentiebrief gaat, betekent niet dat er eenzijdig vanuit Audit Vlaanderen een werkmethodiek wordt opgelegd. Integendeel, deze intentiebrief is tot stand gekomen in nauw overleg met de vertegenwoordigers van Audio.

4.2.2. Samenwerking met het Agentschap voor Binnenlands bestuur (ABB) en andere controleactoren

Concreet werd in 2015 onder andere op volgende domeinen samengewerkt met ABB:

 • Voor de start van elke audit nam Audit Vlaanderen contact op met ABB. Hierbij werd besproken of er vanuit ABB m.b.t. de geplande audit bijzondere aandachtspunten waren voor het te auditeren bestuur (bv. zijn er systematische klachten over het niet naleven van de regelgeving in het betrokken bestuur). Audit Vlaanderen maakt bovendien gebruik van de databank van ABB met de aan de nieuwe beleids- en beheerscyclus verbonden digitale rapportering
 • In vier gevallen heeft Audit Vlaanderen informatie aan ABB overgemaakt over een specifieke audit. Het ging telkens om ernstige schendingen van het recht.
 • ABB werd betrokken bij de stuurgroep die specifiek werd opgericht voor de thema-audits bij lokale besturen (zie 2.1.2.).
 • ABB en Audit Vlaanderen startten in 2015 met de voorbereiding voor studienamiddagen in de 5 provincies waar de globale rapporten zullen worden toegelicht. Deze studienamiddagen vinden plaats in de maanden maart–april 2016.

4.2.3. Afsprakennota’s

Om de controle- en auditactiviteiten bij de lokale besturen zoveel mogelijk te stroomlijnen, beschikt Audit Vlaanderen tot nog toe over drie afsprakennota’s met andere controleactoren.

 1. Afsprakennota met ABB (12 augustus 2014)
  ABB en Audit Vlaanderen hebben beide taken naar de lokale besturen toe. Het is dus belangrijk dat deze taken op elkaar zijn afgestemd. Hiertoe werd in 2014 een afsprakennota opgemaakt. Deze nota werd in 2015 besproken op een gezamenlijk overleg.
   
 2. Afsprakennota inzake audit tussen Audit Vlaanderen en het Rekenhof  (1 juni 2015)
  De “Afsprakennota inzake audit tussen Audit Vlaanderen en het Rekenhof” die ook in 4.1.2. aan bod kwam, is eveneens van toepassing op audits bij de provinciebesturen.
   
 3. Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen (6 juni 2014)
  De “Afsprakennota inzake audit in de Vlaamse administratie en de lokale besturen” tussen het Rekenhof, Audit Vlaanderen en het Instituut voor Bedrijfsrevisoren (zie eveneens 4.1.2.) is ook van toepassing op de lokale besturen, vermits de bedrijfsrevisoren eveneens actief zijn in de autonome gemeentebedrijven en autonome provinciebedrijven.
   

Via de optie ‘Download Jaarverslag’ kunt u het volledige jaarverslag downloaden. De optie ‘Stel eigen pdf samen' maakt het mogelijk om uw eigen jaarverslag op maat samen te stellen door zelf te bepalen welke hoofdstukken u wenst te bundelen in een pdf-bestand.

kompas