Let op, in de mobiele weergave zijn de tabellen niet zichtbaar. Gebruik een desktop voor de volledige weergave.
navigation icon Terug naar overzicht

Audit Vlaanderen en de Vlaamse administratie

3.1 Auditopdrachten

Type audit Status realisatiegraad planning audits bij de Vlaamse administratie in 2015
Afgewerkt in 2014 Afgewerkt in 2015 Voorbereiding Terreinwerk Rapportering Totaal Uitgesteld
Procesaudits 2 8 0 0 0 8 1
Thema-audit projectmanagement

-

3

0

0

4

7

0

Thema-audit informatiebeveiliging 5 1 0 0 0 1 0
Organisatie-audits 2 1 0 0 0 1 0
Steekproefgewijze controle van de maturiteit 12 1 0 0 0 1 0
Detectie-audits 8 0 0 0 1 1 0
Forensische audits 4 3 0 1 1 5 0
Adhoc audits 0 0 1 2 0 3 0
Totaal 33 17 1 3 6 27 1

In 2015 werd het rapport van 17 audits volledig afgewerkt. Dit is minder dan in 2014. Een eerste verklaring hiervoor is te vinden in de bewuste keuze die de auditcomités gemaakt hebben i.v.m. de aanwending van de beschikbare auditcapaciteit van Audit Vlaanderen.

Het auditcomité van de Vlaamse administratie ging er in 2014 immers mee akkoord dat een aanzienlijk deel van de capaciteit van de Vlaamse administratie zou ingezet worden voor de opstart van de audit bij de lokale besturen en de opleiding van de nieuw aangeworven auditoren door de meer ervaren auditoren van de Vlaamse administratie. Dit heeft in 2014 en 2015 zijn weerslag gehad op het aantal uitgevoerde audits bij de Vlaamse administratie.

In 2014 werden nog een aanzienlijk aantal auditrapporten afgewerkt van auditopdrachten die in 2013 waren opgestart. Dit waren audits die werden opgestart vóór de bevoegdheidsuitbreiding naar de lokale besturen. Dit fenomeen deed zich in mindere mate voor bij de overgang van 2014 naar 2015.

Een andere verklaring voor het lager aantal audits is dat 6 audits in de rapporteringsfase waren. Het is natuurlijk ook zo dat de investering in procesaudits meer tijd in beslag neemt ten opzichte van audits waarbij bijvoorbeeld een steekproefsgewijze controle van de maturiteit wordt gedaan.

De volgende paragrafen van dit hoofdstuk bevatten inhoudelijk meer informatie over deze audits.

3.1.1 Thema-audits

In 2015 voerde Audit Vlaanderen een thema-audit uit rond projectmanagement. Met deze thema-audit wil Audit Vlaanderen de projectwerking binnen de Vlaamse Administratie optimaliseren en professionaliseren.

Een controleprogramma[1] werd uitgewerkt gebaseerd in grote lijnen op de projectmanagementmethodologie Prince2, zonder deze methode weliswaar als standaard voor de aanpak van projecten binnen de Vlaamse Administratie naar voren te schuiven. Concreet werd het controleprogramma opgebouwd rond de volgende 8 essentiële bouwstenen van projectmanagement:

Deze thema-audit werd toegepast bij de volgende 7, veelal entiteitsoverschrijdende projecten:

 • Project versnellen Investeringsprojecten
 • Project Modern HR-beleid
 • Project Gemeenschappelijk dienstencentrum Boekhoudkantoor en Sociaal Secretariaat
 • Project 100 jaar Groote Oorlog
 • Project Geïntegreerd Ondernemingsloket
 • Project Fusie Agentschap Landbouw en Visserij en Departement Landbouw en Visserij
 • ­Project Integratie Vlimpers

Drie opdrachten werden volledig afgewerkt. De globale conclusies van deze thema-audit worden verwacht in het eerste kwartaal van 2016.

3.1.2 Procesaudits

In 2015 werden de volgende procesaudits afgewerkt.

 • Departement Onderwijs en Vorming: audit van het proces beleidsvoorbereiding en -evaluatie
  (planning 2014);
 • Departement Mobiliteit en Werken: procesaudit bij het Eigen Vermogen Flanders Hydraulics
  (planning 2014);
 • Audit van het proces rond indicatiestelling bij:
  • Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) (planning 2014);
  • Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid (planning 2015);
  • Agentschap Jongerenwelzijn (planning 2015);
 • Vlaamse Openbare Afvalstoffen-maatschappij (OVAM): audit van het proces bodemattesten (planning 2015);
 • Sport Vlaanderen: audit van de toekenning van basissubsidies aan de sportfederaties (planning 2015);
 • Departement internationaal Vlaanderen: audit van het proces betreffende de controle op de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van strategische goederen (planning 2015).

De volgende procesaudits zaten eind 2015 in de rapporteringsfase en worden begin 2016 afgewerkt:

 • SYNTRA Vlaanderen: audit van het proces m.b.t. de financiering van de ondernemerschapstrajecten;
 • Agentschap Wegen en Verkeer: audit van het proces betreffende de eerstelijnsbehandeling van defecten aan elektrische, elektromechanische en telematica-uitrustingen;
 • Vlaams Energieagentschap (VEA): audit van het proces Onrendabele Toppen;
 • Kind en Gezin: audit van de toekenning van vergunningen en subsidies (basissubsidies en subsidies voor inkomenstarief) aan de opvanglocaties voor baby’s en peuters.

Eén opdracht bij het Agentschap Binnenlands Bestuur werd uitgesteld en wordt hernomen in de planning 2016.

3.1.3 Organisatie-audits

Naar aanleiding van de verschillende fusieoperaties, de gevolgen van de zesde staatshervorming en een wijziging van het beleids- en beheersinstrumentarium veranderde het audituniversum binnen de Vlaamse administratie grondig in 2015. Omwille van deze redenen schortte Audit Vlaanderen, in overleg met haar auditcomité, de uitvoering van organisatie-audits in 2015 tijdelijk op.

Audit Vlaanderen voerde in 2015 dan ook geen organisatie-audits of steekproefgewijze controles rond organisatiebeheersing uit, uitgezonderd een organisatie-audit bij de Plantentuin Meise (nieuw agentschap in het audituniversum) en een steekfproefsgewijze controle rond organisatiebeheersing bij het Agentschap voor Geografische Informatie Vlaanderen.

3.1.4 Detectie-audits

Elk jaar opnieuw bepaalt Audit Vlaanderen de focus voor een detectieopdracht bij de Vlaamse administratie. In functie hiervan worden telkens enkele entiteiten geselecteerd waarin deze audits zullen worden uitgevoerd.

Er zijn twee criteria voor het bepalen van de keuze van een detectie-opdracht: allereerst moet het een kwetsbaar proces betreffen. Daarnaast moeten de onderliggende databases voldoende data bevatten om detectie mogelijk te maken.

De in 2013 en 2014 uitgevoerde detectie-audits “Betalingsgegevens m.b.t. mogelijke belangenvermenging bij uitbesteding” hadden tot doel na te gaan of er zich bij entiteiten van de Vlaamse administratie mogelijk situaties van belangenvermenging bij overheidsopdrachten hebben voorgedaan. Op basis van gegevens uit het boekhoudpakket Orafin en het personeelssysteem Vlimpers werden leveranciersgegevens vergeleken met personeelsgegevens. Voor de onderzochte dossiers werd concreet de conformiteit nagegaan met relevante bepalingen van de wetgeving overheidsopdrachten, van het Vlaams Personeelsstatuut en van de deontologische code van de Vlaamse overheid en/of omzendbrieven met deontologische bepalingen.

De detectieaudit voor 2015 en 2016 werkte aansluitend op de ingeboekte leveranciersgegevens in het betalingsproces binnen de Vlaamse administratie. In het kader van deze audit werden op basis van de dataminingoefening op de betalingsgegevens een aantal entiteiten geselecteerd waar mogelijk overheidsopdrachten zouden kunnen zijn gesplitst om onder het drempelbedrag te kunnen blijven van bepaalde aanbestedingsprocedures of waar bij de toewijzing van opdrachten de mededinging onvoldoende zou hebben gespeeld. In 2015 werd een pilootopdracht opgestart bij 1 entiteit. De verdere uitrol zal gebeuren in 2016.

3.1.5 Forensische audits

In 2015 werden twee auditrapporten opgeleverd van forensische audits die in 2014 werden opgestart. In 2015 werden drie forensische audits begonnen, waarvan er 1 auditrapport werd opgeleverd in 2015.

In 2015 ontving Audit Vlaanderen 26 meldingen van mogelijke onregelmatigheden:

 • voor twee meldingen werd na vooronderzoek een forensische audit uitgevoerd (een derde forensische audit werd opgestart na vaststellingen tijdens de uitvoering van een procesaudit);
 • voor twee meldingen was het vooronderzoek eind 2015 nog niet beëindigd;
 • één melding werd geïntegreerd in een opgestarte ad-hocaudit;
 • aan veertien meldingen werd geen verder gevolg gegeven (van acht klachten werden tijdens het vooronderzoek geen bewijzen van onregelmatigheden gevonden; vier meldingen waren niet onderzoekbaar wegens te weinig aanknopingspunten; bij twee meldingen was reeds een gerechtelijke procedure opgestart of afgesloten);
 • bij drie meldingen werd overgegaan tot advisering van de betrokken entiteit;
 • één melding werd weerhouden als mogelijke procesaudit in de nabije toekomst;
 • drie meldingen werden, na advies van Audit Vlaanderen, door de entiteit zelf onderzocht.

3.1.6 Klantentevredenheid

Ook bij de Vlaamse administratie wordt er na elke audit gepeild naar de mening van de geauditeerde. Bij de Vlaamse administratie is het de gewoonte dat de leidend ambtenaren de klantenbevraging voor de volledige entiteit invullen. Het aantal antwoorden per entiteit is dus beperkt.

Tussen 2 januari 2015 tot en met 31 augustus 2015 vulden 18 medewerkers van 7 geauditeerde Vlaamse entiteiten de bevraging in. De gemiddelde score op de bevraging bedraagt: 5,01/6.

Ook de klantenbevraging over de audits bij de Vlaamse administratie werd in 2015 geoptimaliseerd (zie ook 2.1.5). Vanaf september 2015 werd met een nieuw instrument gewerkt dat diepgaander en kritischer peilt naar de tevredenheid.

De nieuwe bevraging die vanaf 1 september 2015 werd gehanteerd, werd door 6 medewerkers van 5 geauditeerde Vlaamse entiteiten ingevuld.

De gemiddelde score voor de algemene tevredenheid over de auditopdracht was: 3,5/5. De gemiddelde score op de vraag of Audit Vlaanderen in het algemeen een goede indruk geeft, was 3,83/5.


[1] Een controleprogramma is een instrument dat interne controle concreet maakt. Het is een uitgebreide gids met controledoelstellingen, risico’s en beheersmaatregelen die ondersteuning kan bieden om de interne controle verder uit te bouwen. Voor Audit Vlaanderen is een controleprogramma een instrument op basis waarvan audits worden uitgevoerd.

kompas arrow up

3.2 Opvolging van de aanbevelingen

3.2.1. Opvolging van de aanbevelingen uit de thema-audits

De afgelopen jaren werden bij de Vlaamse administratie volgende thema-audits uitgevoerd:

 • 2008 - Bedrijfscontinuïteitsmanagement
 • 2009 - Management ondersteunende functies
 • 2010 - ICT netwerkinfrastructuur
 • 2011 - Debiteurenbeheer
 • 2013 - Inspectie/handhaving
 • 2013 - ICT contractbewaking
 • 2014 - Informatiebeveiliging
 • 2015 - Projectmanagement

Naar aanleiding van de thema-audits werden heel wat entiteitsoverschrijdende aanbevelingen geformuleerd. De opvolging van deze aanbevelingen is reeds langer een knelpunt. De oorzaken zijn divers, maar hebben vooral te maken met een onduidelijke verantwoordelijkheid bij de realisatie van deze aanbevelingen, die meestal organisatiebreed en projectmatig moeten aangepakt worden.

Daarom heeft de Vlaamse Regering begin 2015 gevraagd dat het Voorzitterscollege[2] voortaan instaat voor de opvolging van de aanbevelingen m.b.t. deze generiek organisatorische aangelegenheden. Met het Voorzitterscollege sprak Audit Vlaanderen de volgende nieuwe procedure af:

Wanneer het Voorzitterscollege kennis neemt van een nieuw globaal rapport van een thema-audit, duidt het college voor de aangelegenheden, die niet meteen kunnen worden toegewezen, een verantwoordelijke entiteit aan. De verantwoordelijke entiteit maakt vervolgens een plan van aanpak en actieplan op dat wordt voorgelegd aan het Voorzitterscollege voor validering. Het Voorzitterscollege heeft dit in het voorjaar van 2015 concreet opgenomen voor de thema-audit informatiebeveiliging. De verdere opvolging en actualisatie van de status neemt Audit Vlaanderen rechtstreeks op met de verantwoordelijken.Jaarlijks maakt Audit Vlaanderen tegen eind oktober de algemene stand van zaken op met betrekking tot de opvolging van de aanbevelingen uit de thema-audits. Het Voorzitterscollege bespreekt deze algemene stand van zaken in november, met het oog op generieke monitoring en eventuele bijsturing. De stand van zaken van de opvolging van de aanbevelingen komt vervolgens aan bod in het jaarlijks overleg tussen de kernministers en een afvaardiging van beide auditcomités. Dit overleg vond in 2015 plaats op 3 februari (zie 1.4.). Om de interactie politiek-administratie te bevorderen, werd in 2015 m.b.t. de aanbevelingen uit de thema-audits tevens een interkabinettenwerkgroep georganiseerd waarop ook de verschillende trekkers, die verantwoordelijk zijn voor de opvolging van de aanbevelingen, werden uitgenodigd.

3.2.2. De beleidsgerichte rapporten en opvolging van de aanbevelingen

Voor 2013 en 2014 bezorgde Audit Vlaanderen aan elke minister een beleidsgericht rapport dat voor de totaliteit van alle departementen en/of agentschappen die onder zijn/haar bevoegdheid ressorteren inzicht gaf in de stand van zaken of de evolutie met betrekking tot:

 • de maturiteitsinschatting inzake organisatiebeheersing en de ondernomen acties hierbij;
 • de realisatiegraad van de aanbevelingen;
 • de uitbouw en de implementatie van een systeem van risicomanagement.

De informatie uit deze beleidsgerichte rapporten kon worden meegenomen in de evaluatiecyclus van de topambtenaren.

De lopende fusiebewegingen en de implementatie van de zesde staatshervorming hebben als gevolg dat veel van de huidige maturiteitsinschattingen momenteel – of weldra – niet meer accuraat zijn. Ook het risicomanagement is vaak volop in verandering. Omwille van deze redenen schortte Audit Vlaanderen de opmaak van de beleidsgerichte rapporten en de uitvoering van steekproefsgewijze controles rond organisatiebeheersing in 2015 tijdelijk op. Vanaf 2016 zal een nieuw beeld van de maturiteit van organisatiebeheersing voor het audit-universum geleidelijk aan worden opgebouwd.

De opvolging van de aanbevelingen bleef vanzelfsprekend wel lopen. Elke minister ontving eind 2015 de relevante opvolgingsrapporten (per entiteit) die de realisatiegraad weergaven van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen met als uiterste streefdatum respectievelijk 31 maart 2015 en 30 september 2015.

Wat houdt de opvolging van de aanbevelingen uit de audits in?
Tweemaal per jaar (31 maart en 30 september) wordt aan de entiteiten van de Vlaamse administratie een overzicht gestuurd van de nog niet gerealiseerde aanbevelingen die de door de entiteit opgegeven streefdatum hebben bereikt. De entiteiten dienen de stand van zaken van de betrokken aanbevelingen aan te geven.
Op basis van een analyse van de ontvangen informatie/motivatie, eventuele aanvullende gesprekken en/of documentstudie maakt Audit Vlaanderen een rapport waarin de gevalideerde status van elke opgevolgde aanbeveling wordt weergegeven.

 

De in 2015 opgevolgde aanbevelingen werden voor 49% gerealiseerd, tegenover 70% in 2014. Veel van de in 2015 opgevolgde aanbevelingen waren destijds geformuleerd of bevestigd in het kader van organisatieaudits. Het zijn typisch aanbevelingen op een hoger niveau waarvan de realisatie vaak grondige aanpassingen van de organisatiebeheersing vergt. Dergelijke veranderingen zijn vaak meerjarige trajecten waarvan het verloop doorheen de tijd moeilijker in te schatten is.

Realisatiepercentage van de opgevolgde
aanbevelingen van 2015
Totaal aantal opgevolgde aanbevelingen 200
Gerealiseerde aanbevelingen 98
Realisatiegraad opgevolgde aanbevelingen eind 2015 49%

Het historische realisatiepercentage houdt rekening met het totaal aantal nog relevante aanbevelingen dat Audit Vlaanderen en voorheen IAVA sinds zijn oprichting formuleerde. De globale realisatiegraad van alle tot op 31 december 2015 opgevolgde aanbevelingen bij de Vlaamse administratie bedraagt nu 88%.

Historisch realisatiepercentage
Totaal opgevolgde aanbevelingen 1808
Gerealiseerde aanbevelingen 1588
Realisatiegraad eind 2014 89%
Realisatiegraad eind 2015 88%

[2] Het Voorzitterscollege bestaat uit de voorzitters van het managementcomité van elk beleidsdomein bij de Vlaamse administratie. Het Voorzitterscollege zal de samenwerking tussen administratie en regering verder uitbouwen en dus een brugfunctie vervullen tussen de Vlaamse Regering en het topmanagement van de Vlaamse administratie. Het college zal ook overkoepelend de samenwerking tussen de overheidsdiensten onderling ondersteunen en er mee voor zorgen dat de Vlaamse overheid met één stem spreekt.

kompas arrow up

3.3 Sensibilisering en ondersteuning

Ook al is er bij de Vlaamse administratie al jarenlang geïnvesteerd in gerichte communicatie over organisatiebeheersing, Audit Vlaanderen blijft inzetten op sensibilisering en ondersteuning om het noodzakelijke inzicht in organisatiebeheersing te versterken.

3.3.1 De beleidsdomeinverantwoordelijken en de ankerpunten interne controle

Bij Audit Vlaanderen worden auditoren toegewezen om belangrijke ontwikkelingen bij de beleidsdomeinen op te volgen, de zogenaamde beleidsdomeinverantwoordelijken.

Deze beleidsdomeinverantwoordelijken staan eveneens in voor de monitoring van de realisatiegraad van de aanbevelingen en de opmaak van het beleidsgerichte rapport van het beleidsdomein waarvoor ze zijn aangeduid (zie 3.2.2). Zij onderhouden hiervoor de nodige contacten met de ankerpunten.

Wie zijn de ankerpunten interne controle?
Bij de Vlaamse administratie is er per entiteit (departement, agentschap,…) minstens één vast aanspreekpunt aangeduid tot wie Audit Vlaanderen zich kan richten voor de uitbouw van een degelijke interne controle of organisatiebeheersing. Dit zijn de zogenaamde ankerpunten organisatie-beheersing. De ankerpunten kunnen ook bij de betrokken beleidsdomeinverantwoordelijke van Audit Vlaanderen terecht met hun vragen over interne controle, risicobeheer, enz…

 

Op 10 februari 2015 vond een sessie van het netwerk Organisatiebeheersing plaats rond het thema ‘Kerntaken[3]’.

Wat is het netwerk Organisatiebeheersing?

Het netwerk Organisatiebeheersing is een forum voor de uitwisseling van inspirerende concepten, aangepaste methodieken, bruikbare instrumenten en concrete Vlaamse praktijkervaringen rond interne controle/organisatiebeheersing. Het netwerk Organisatiebeheersing richt zich in eerste instantie tot de ankerpunten interne controle, maar is een open netwerk.

 

Tot en met de sessie van 10 februari 2015 werd het netwerk Organisatiebeheersing door de Technische Werkgroep Interne Controle (zie 3.3.5.) georganiseerd. Vanaf 2016 zal dit netwerk door Audit Vlaanderen ingericht worden. Om de netwerken zoveel mogelijk in overeenstemming met de wensen van de ankerpunten interne controle te organiseren, deed Audit Vlaanderen in november 2015 een bevraging.                

31 ankerpunten (op een totaal van 82) bezorgden een antwoord. Uit de antwoorden blijkt dat:

 • de ankerpunten willen dat het netwerk 2 keer per jaar georganiseerd wordt;
 • een netwerksessie best bestaat uit de combinatie van een plenaire sessie met een verdere uitdieping in workshops;
 • de ankerpunten de gelegenheid willen om nuttige contacten te leggen met collega’s;
 • tijdens de netwerksessies best goede praktijken en concrete audits rond algemene onderwerpen, zoals de thema-audit informatiebeveiliging, aan bod komen.

Audit Vlaanderen zal zoveel mogelijk rekening houden met deze resultaten voor de organisatie van de netwerken vanaf 2016.

3.3.2 De nieuwsbrief voor de Vlaamse administratie

In 2015 verschenen twee elektronische nieuwsbrieven voor de Vlaamse administratie. Volgende thema’s kwamen aan bod: de auditstrategie, globale bevindingen van de thema-audit Informatiebeveiliging, de thema-audit projectmanagement, de resultaten van de bevraging bij de ankerpunten over het netwerk organisatiebeheersing, ...

3.3.3. Presentatie van de planning aan de managementcomités

Net zoals de jaren voordien stelde Audit Vlaanderen de auditplanning voor op de managementcomités van de verschillende beleidsdomeinen. Dit was in de periode maart – april 2015.

3.3.4. Toelichtingen

Er werd een toelichting gegeven op een themabijeenkomst van de coördinerende archiefdienst (“Beheers je informatie en je organisatie”) en de Dag van de Informatieveiligheid op 1/10/2015.

3.3.5. De Werkgroep en de Technische Werkgroep Interne Controle

De Werkgroep Interne Controle bij de Vlaamse administratie staat in voor de coördinatie, evaluatie en bijsturing van de verschillende instrumenten voor interne controle/organisatiebeheersing. De werkgroep werkt onder meer een visie op organisatiebeheersing uit en valideert en actualiseert de hulpinstrumenten voor interne controle/organisatiebeheersing, zoals bijvoorbeeld de Leidraad en verschillende handreikingen.

Naast de Werkgroep Interne Controle functioneert ook een Technische Werkgroep Interne Controle, die de dagelijkse opvolging van het organisatiebeheersingsbeleid voor zijn rekening neemt. In 2015 werd de taakstelling van deze technische werkgroep geëvalueerd. Eén van de gevolgen van deze evaluatie is dat de technische werkgroep enkel nog zal samenkomen bij een concrete behoefte.

3.3.6. Het virtueel bureau Integriteit

Het virtueel bureau Integriteit werd in 2011 opgericht. De leden zijn vertegenwoordigers van verschillende expertise-domeinen. Naast de coördinator Integriteitszorg, de preventie-adviseurs psychosociaal welzijn, de emancipatieambtenaar, de Sociale Dienst en het Agentschap Overheidspersoneel, speelt ook Audit Vlaanderen hierin een prominente rol.

Wat is het virtueel bureau Integriteit?
Het virtueel bureau Integriteit brengt de kerncompetenties samen die bij de Vlaamse administratie op vlak van integriteit aanwezig zijn. Door de samenvoeging van deze competenties in een bureau Integriteit delen de betrokken actoren kennis, werken ze samen aan de realisatie van gezamenlijke doelstellingen en vindt er een automatische kruisbestuiving plaats.

 

Het bureau Integriteit heeft tot taak:

 • formuleren van integriteitsadvies;
 • meten en evalueren van het integriteitsbeleid;
 • ontwikkelen van integriteitsinstrumenten;
 • uitbouwen van een expertisecentrum op het vlak van integriteit;
 • voorbereiden van communicatie over het integriteitsbeleid.                             

In 2015 kwam het bureau Integriteit 5 keer samen.

Het bureau Integriteit werkte de realisatie van een uniek meldpunt uit en startte hiermee in 2013. Het uniek meldpunt is een loket voor zowel personeelsleden van de Vlaamse administratie, die vragen en meldingen hebben over welzijn en integriteit op het werk, als voor burgers en bedrijven, die integriteitskwesties bij de diensten van de Vlaamse administratie willen aankaarten.

Dankzij de nauwe samenwerking van de integriteits- en welzijnsactoren van het virtueel bureau Integriteit beschikt de Vlaamse overheid over steeds betere gegevens en cijfermateriaal m.b.t. welzijn en integriteit in de organisatie. De coördinator Integriteitszorg nodigde alle leidend ambtenaren uit om de cijfers en bevindingen te bespreken en na te gaan waar er nog werkpunten zijn, maar slechts twee entiteiten gingen in op deze uitnodiging. Het virtueel bureau Integriteit wil hier in de toekomst meer op inzetten zodat de bevindingen ook vertaald worden naar concrete acties.

Sinds 1 januari 2015 wordt Spreekbuis, het meldpunt voor personeelsleden van de Vlaamse overheid voor welzijn en integriteit op het werk, intern georganiseerd binnen de Gemeenschappelijke Diensten voor Preventie en Bescherming op het werk (departement Kanselarij en Bestuur).  De centrale vertrouwenspersonen van de Vlaamse overheid bevolken nu Spreekbuis en zorgen voor het beantwoorden en correct doorsturen van vragen en meldingen van de medewerkers van de Vlaamse overheid.

Vanuit het Nederlands Bureau voor Integriteitsbevordering voor de Openbare Sector (BIOS) werd in maart 2015 een Europees integriteitsnetwerk opgezet. Het virtueel bureau Integriteit hielp mee bij het voorbereidend traject van dit netwerk en de coördinator Integriteitszorg nam deel aan diverse internationale bijeenkomsten.


[3] https://www.bestuurszaken.be/netwerk-organisatiebeheersing-kerntaken

Via de optie ‘Download Jaarverslag’ kunt u het volledige jaarverslag downloaden. De optie ‘Stel eigen pdf samen' maakt het mogelijk om uw eigen jaarverslag op maat samen te stellen door zelf te bepalen welke hoofdstukken u wenst te bundelen in een pdf-bestand.

kompas